تأثیر منابع اطلاعاتی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی مشتری بر رفتار مالی با رویکرد شکوفایی کسب و کار

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۴، بهار ۹۸

حانیه رفیعی * (الف) دکتر سمیه یگانه (ب)

چکیده

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار   SMARTPLSﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار است.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری

دانلود مقاله تمام متن