توسعه محصول جدید

تجاری سازی محصولات جدید مبتنی بر فناوری با رویکرد تحلیل شبکه فازی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۸

شیرین موسوی * (الف) دکتر محمد خیری (ب) دکتر صدیقه پرون (ج)

ﭼﮑﯿﺪه

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری و ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۲۰ ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﯾﻤﺘﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﻤﺘﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎزارﭘﺬﯾﺮی و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار دارد. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺎزارﭘﺬﯾﺮی، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

دانلود مقاله تمام متن