تاثیر داستان‌سرایی برند بر جایگاه‌یابی برند مورد مطالعه شرکت بیمه ایران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

سعید صحت (الف)، مهدی خیری‏ (ب)

چکیده

داستان‌سرایی برند رویکردی در بازاریابی جهت اشتراک داستان شرکت با مشتریان است. این رویکرد از بخشی از بازاریابی محتوایی و بازاریابی دیجیتال است. داستان‌سرایی برند از عوامل مهمی است که نقش بسزایی در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا می‌کند و باعث درگیری بیشتر مشتریان با برند سازمان می‌شود. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر داستان‌سرایی برند و جایگاه‌یابی برند بر درگیری مشتریان شرکت بیمه ایران بوده است که بدین منظور، ۳۸۴ نفر از مشتریان شرکت بیمه ایران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه پژوهش پاسخ گفتند. در پایان نتایج نشان داد که جایگاه‌یابی برند و داستان‌سرایی برند بر درگیری مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارند. جایگاه‌یابی برند، داستان‌سرایی برند و شنیده‌های برند بر نگرش به برند مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارد. شنیده‌های برند بر داستان‌سرایی برند مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارد. نگرش به برند بر درگیری مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارد. نگرش به برند در تأثیر جایگاه‌یابی برند بر درگیری مشتریان شرکت بیمه ایران نقش میانجی دارد. نگرش به برند در تأثیر داستان‌سرایی برند بر درگیری مشتریان شرکت بیمه ایران نقش میانجی دارد. نتایج همچنین نشان داد که نگرش به برند در تأثیر شنیده‌های برند بر درگیری مشتریان شرکت بیمه ایران نقش میانجی دارد.

واژگان کلیدی: داستان‌سرایی برند، جایگاه‌یابی برند، درگیری مشتریان، شرکت بیمه ایران

 

دانلود مقاله تمام متن