تاثیر بازاریابی داستانی بر درگیری مشتریان، لذت ادراک‌شده و قصد خرید مجدد در بازاریابی محتوایی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

فهامه محمدی* (الف)، دکتر حسن اسماعیل‌پور(ب)

چکیده

بازاریابی محتوایی کلید موفقیت در دنیای کسب‌وکار دیجیتال است و داستان سرایی یک استراتژی کاربردی در بازاریابی محتوایی می‌باشد. بازاریابی داستانی برای کسب و کارها است که می تواند به انگیزه بخشی، الهام دهی و به حرکت وا داشتن مشتریان منجر شود. همه برندها به داستان نیاز دارند و با خلق یک محتوای اثر گذار می توانند در انبوه پیام های تولید شده توسط کسب و کارهای مختلف دیده شوند و اثر گذاری بالایی داشته باشند. مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است. بدین جهت سازمان‌ها همواره در پی راه‌هایی برای جلب درگیری مشتری هستند تا بدین وسیله بتوانند رابطه ای بلند مدت با مشتریان برقرار کرده و در نهایت سودآوری خود را بهبود بخشند. لذت ادراک شده و درگیری مشتریان دو پیش نیاز ضروری برای ایجاد قصد خرید مجدد هستند. در این مقاله تاثیر بازاریابی داستانی بر درگیری مشتریان که در نهایت منجر به افزایش خرید مجدد مشتریان خواهد شد در فروشگاه‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازاریابی داستانی بر درگیری مشتریان با برند و لذت ادراک‌شده تاثیر دارند. همچنین درگیری مشتریان و لذت ادراک شده در نهایت موجب افزایش قصد خرید مشتریان از کسب‌وکارهای الکترونیک می‌شوند.

واژگان کلیدی: بازاریابی داستانی، درگیری مشتریان، لذت ادراک‌شده، قصد خرید مجدد، بازاریابی محتوایی

دانلود مقاله تمام متن