تاثیر برندسازی داخلی بر جایگاه‌یابی برند شرکت‌های کوچک و متوسط استان مازندران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

دکتر سید محمد باقری (الف)، دکتر سید محمود حسینی (ب)، سورنا آریایی* (ج)

چکیده

جایگاه یابی برند یکی از مفاهیم زیربنایی و بااهمیت در دنیای کسب و کار امروز است. نتیجه جایگاه یابی برند خلق یک جایگاه منحصر به فرد در ذهن مصرف کننده به هنگام شنیدن یا دیدن برند شرکت است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر جایگاه‌یابی برند شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط بخش‌های دولتی و شخصی می‌باشد. در این پژوهش، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین برندسازی داخلی و جایگاه‌یابی برند شرکت‌های صنعتی است. در این پژوهش بر اساس روش پژوهش مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه‌های پژوهش، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که ۱۸۳ شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با ۸۱۳/۰ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می‌باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که ابعاد برندسازی داخلی بر جایگاه‌یابی برند شرکت‌های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.

واژگان کلیدی: جایگاه‌یابی برند، برندسازی داخلی، عملکرد، شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود مقاله تمام متن