تاثیر رفتار شهروندی برند بر اعتماد، درگیری مشتریان و تعهد عاطفی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

دکتر پیمان غفاری آشتیانی (الف)، باقر عاشوریان* (ب)

چکیده

برند یک الزام استراتژیک برای سازمان ها است که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیت های رقابتی پایدار یاری می نماید. رفتار شهروندی برند همان ابزار استراتژیکی است که باعث افزایش ارزش برند نزد مشتریان می‌شود. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی تاثیررفتار شهروندی برند بر اعتماد، درگیری مشتریان و تعهد عاطفی پرداخته شده است. این پژوهش به صورت کاربردی در شرکت پرمون انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ای شامل ۲۵ سوال استفاده شده است. روایی پرسشنامه با روش اعتبار سازه و روایی همگرا بررسی شده است. پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، تایید شده است. در جامعه آماری پژوهش که دربرگیرنده مشتریان برند پرمون می باشد. داده‌های جمع آوری شده با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار LISREL تجزیه وتحلیل گردیدند. نتایج نشان داد رفتار شهروندی برند بر اعتماد، درگیری مشتریان، تعهد عاطفی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی برند، اعتماد، درگیری مشتریان، تعهد عاطفی، شرکت پرمون

دانلود مقاله تمام متن