بازاریابی ویدیویی در شرکت‌های کوچک و بزرگ در بستر بازاریابی دیجیتال

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

دکتر نادره السادات نجفی زاده (الف)، مرتضی مهدوی* (ب)، ناصر ایوبی (ج)

چکیده

بازاریابی ویدئویی به عنوان یکی از روش‌های بازاریابی محتوایی طی چند سال اخیر از سایر روش‌های بازاریابی محتوایی یعنی محتوای متنی و بصری طرفداران بیشتری در میان مخاطبین پیدا کرده است. شرکت‌های کوچک در برابر شرکت‌های بزرگ با تولید محتوای ویدیویی در محیط آنلاین گونه جدیدی از رقابت دیجیتال را رقم زده‌اند. این مطالعه با هدف بررسی ابعاد مختلف بازاریابی ویدیویی در شرکت‌های کوچک و بزرگ در بستر بازاریابی دیجیتال صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد پیمایشی-مقطعی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه مدیران بازاریابی شرکت‌های کوچک و بزرگ می‌باشند که در عرصه تجارت پوشاک فعالیت می‌کنند. براساس قاعده تحلیل توان در این مطالعه ۷۰ نفر شرکت کرده‌اند و برای تحلیل داده‌ها از روش‌های حداقل مربعات جزئی و همچنین آزمون تی-مستقل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است بازاریابی محتوایی، بازاریابی دیجیتال و مشتری‌محوری بر بازاریابی ویدیویی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین بین دیدگاه مدیران بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط در زمینه بازاریابی ویدیویی اختلاف معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی ویدیویی، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی محتوایی، درگیری مشتریان، شرکت‌های کوچک

 

دانلود مقاله تمام متن