تاثیر بازی وارسازی بر هدف تعامل و نگرش نام تجاری

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

کامران حاتمی * (الف)

چکیده

بازی وارسازی نوعی فعالیت واقعی است که از راه یک سیستم بازی مهارت – محور تعیین میشود که موجب یادگیری مزایای رفتار صحیح کاری، حتی در نبود واسطه‌های بیرونی برای ادامه به مشارکت با تمایل شخصی میگردد. علاوه بر این، بازی وارسازی برای بازاریابی میتواند تکرار پیام نام تجاری را در طی فرایند انجام دهد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازی وارسازی بر هدف تعامل و نگرش نام تجاری درزمینه بازاریابی است. تحقیق از نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن ۴۰۰ نفر از مشتریان فروشگاههای شهروند که از باشگاه مشتریان شهروند در شهر تهران خریداری کرده اند و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۹۷ نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه است. پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه، با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار  AMOS به تجزیه وتحلیل داده و آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سودآوری درک شده، تأثیرات اجتماعی درک شده، درک سهولت، لذت درک شده بر هدف تعامل و نگرش نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: بازی وارسازی، مدل پذیرش فناوری، نگرش نام تجاری، هدف تعامل

دانلود مقاله تمام متن