ارائه مدلی جهت بررسی وفاداری مشتری با استفاده از استراتژی تبلیغات بر بنیاد گرند تئوری

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

حسین حکیم پور* (الف)، حسین ذوالفقار دهنوی (ب)

چکیده

ایجاد برقراری رابطه قوی و مستجم با مشتریان از طریق افزایش وفاداری مشتری به یک شرکت یا برند خاص از مهم‌ترین استراتژی-های موجود در بازاریابی محسوب می‌گردد. این موضوع با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری در ارتباط می‌باشد. در این بین تبلیغات می‌تواند به عنوان یکی از عوامل درون سازمانی مهم و تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان مورد توجه شرکت‌ها در زمینه‌های تجاری و بازرگانی قرار گیرد. زیرا تبلیغات با شناسایی و ایجاد تصویر ذهنی و آگاه نمودن مشتریان می‌تواند بر میزان وفاداری آنان از یک شرکت یا برند نقش محوری را ایفا نماید. بنابراین این تحقیق با روش کیفی و تحلیل محتوای گرند تئوری و با مصاحبه ساختارمند با ۱۲ متخصص در این زمینه با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان از طریق تبلیغات نوشته شده است.

یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل زمینه‌ای (قیمت گذاری، بازار، محیط و استراتژی شرکت)، علی (عوامل فرهنگی، زیربنایی و ساختاری)، پیامد (پیامدهای مرتبط با مشتریان و شرکت) و راهبردها (تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، بینش استراتژیک و تدوین راهبردهای کلان) بدین صورت تشریح می‌گردند. بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند از تبلیغات بهره برداری صحیح و مناسبی داشته باشند می‌توانند مشتریان بیشتری جذب نموده و همچنین در افزایش میزان وفاداری آنان نقش موثری داشته باشند.

 

واژگان کلیدی: وفاداری مشتری، استراتژی، تبلیغات، گرندد تئوری

دانلود مقاله تمام متن