نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی گردشگری

فراخوان مقاله گردشگری

فراخوان مقاله بازاریابی گردشگری

کلیه اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی به فصلنامه بازاریابی پارس‌‌مدیر ارسال نمایند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir