نوشته‌های دارای برچسب روش ارسال مقاله

روش ارسال مقاله

روش ارسال مقاله

روش ارسال مقاله برای فصلنامه بازاریابی پارس مدیر و زمان داوری مقاله های ارسالی و شیوه آگاهی از پذیرش مقاله های بازاریابی در فصلنامه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir