نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش مشتری

بررسی عوامل تأثیر گذار برای ارائه مدل مدیریت دانشی در بانک ملت

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸ موسی رضوانی* (الف)، زکیه شوشتریان (ب) چکیده در این پژوهش سعی شده ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان های مختلف، این عوامل بر اساس یک دسته بندی تعیین گردند. در گام بعدی این پژوهش، به […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir