دسته: شماره 01 (زمستان 1394)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره یک، شماره یک، زمستان 1394

بررسی مقایسه ای شرکت‌های کوچک و بزرگ : از نقطه نظر نهادینه سازی اخلاق، کیفیت زندگی کاری و پیامدهای مرتبط با شغل مدیران بازاریابی

قابلیتهای بنگاه های کوچک درافزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ثروت،اشتغال زایی و رفع فقرجایگاه ویژه ای را در برطرف کردن مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است.

بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری با استفاده از ترکیب مدلهای کانو و تحلیل شکاف

بررسی شکاف بین انتظار و ادراک شهروندان از خدمات شهرداری بر اساس ابعاد مدل کانو و تحلیل شکاف و بررسی رابطه بین دو مورد مذکور از خدمات شهرداری، انجام شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir