دسته: شماره 11 (تابستان 1397)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره 4، شماره 11، بهار 1397

بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، کارهیجانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران)

تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی،کارهیجانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری در صنعت هتلداری در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir