نوشته‌های دارای برچسب کیفیت خدمات

بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری با استفاده از ترکیب مدلهای کانو و تحلیل شکاف

بررسی شکاف بین انتظار و ادراک شهروندان از خدمات شهرداری بر اساس ابعاد مدل کانو و تحلیل شکاف و بررسی رابطه بین دو مورد مذکور از خدمات شهرداری، انجام شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir