طراحی مقیاس سنجش کیفیت خدمات فروشگاه‌های اینترنتی با تکنیک دلفی خاکستری

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

مهناز همتی (الف)

چکیده

سنجش کیفیت خدمات فروشگاه‌های فروش اینترنتی از موضوعات مهم در حوزه تجارت الکترونیک است. ابزار سنجش کیفیت خدمات وب‌سایت‌های فروش اینترنتی را وب‌کوال گویند. طراحی و بومی‌سازی مدل وب‌کوال برای فروشگاه‌های اینترنتی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مقیاس سنجش کیفیت خدمات فروشگاه‌های اینترنتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی از نوع پیمایشی-عرضی است. روش پژوهش حاضر روش پژوهش آمیخته است و جامعه آماری پژوهش را اساتید و خبرگان عرصه مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. برای تحلیل داده‌ها از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی دلفی خاکستری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است وجود درگاه مستقیم، استفاده از نماد اعتماد الکترونیک، کوتاه بودن فرایند خرید و اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات مهم‌ترین شاخص‌های موجد کیفیت خدمات یک فروشگاه اینترنتی نزد مشتریان می‌باشند.

 

واژگان کلیدی: وب‌کوال، کیفیت خدمات، فروشگاه اینترنتی، دلفی خاکستری

 

دانلود مقاله تمام متن