بررسی عوامل تأثیر گذار برای ارائه مدل مدیریت دانشی در بانک ملت

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

موسی رضوانی* (الف)، زکیه شوشتریان (ب)

چکیده

در این پژوهش سعی شده ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان های مختلف، این عوامل بر اساس یک دسته بندی تعیین گردند. در گام بعدی این پژوهش، به مطالعه مدل های ارائه شده توسط سایر پژوهشگران پرداخته می شود؛ سپس بر اساس مطالعات انجام شده مدل مفهومی مدیریت دانش در بانک های ایرانی ارائه می گردد. به منظور تعیین تناسب مدل مفهومی ارائه شده پرسشنامه ای تهیه شد و به ۲۵۰ نفر از کارکنان و مدیران بانک ملت ارسال گردید؛ از این تعداد ۱۴۳ پرسشنامه قابل تحلیل بازگردانده شد. با استفاده از تحلیل آزمون میانگین یک جامعه و تحلیل عاملی معادلات ساختاری با نرم افزار های spss و lisrel، نتیجه گرفتیم که یک رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد درون سازمانی و افراد درون سازمان با فرایند مدیریت دانش در بانک های ایرانی وجود دارد؛ ولی فرض سوم مبتنی بر رابطه مثبت و معنادار ساختار و منابع دانشی با فرایند مدیریت دانش در بانک های ایرانی رد شد. هم چنین بر اساس خروجی لیزرل، مدل مفهومی پژوهش تناسب نسبتأ خوبی دارد.

در سال های اخیر مطالعات زیادی در رابطه با طراحی استراتژیک مدیریت دانش  یا ارزیابی و بستر شناسی سازمان ها مختلف در زمینه  اجرای مدیریت دانش صورت پذیرفته ولی از یک مدل جامع که بتواند ابعاد مختلف سازمانی، انسانی و ابعاد خود دانش را در راستای رسیدن به یک مدل جامع مدیریت دانشی در صنعت خدماتی بانکداری که به نوع خود از صنایع استراتژیک هر کشور محسوب می شود، سخنی به میان نیامده است. صنعت بانکداری از جمله  صنایعی است که در راستای خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند و روزانه زمان و هزینه های زیادی در کشور ما صرف دریافت یا ارائه خدمات بانکی می گردد، لذا بهبود کیفیت کاری این نوع سازمان ها از مهمترین اهداف یک جامعه خدمت رسان تلقی می شود. امروزه باتوجه محیط متغیر ونیازمندی های سازمان به منطبق  کردن خودشان بااین تغییرات در راستای رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمانی، هر ارگانی را به این وامیدارد تا ازسرمایه های فکری بطور مؤثر و کارا بهره برداری نمایند.این مهم توجه مارا جلب می کند تا این خلأ مهم را با شناسایی عوامل کلی مؤثر بر مدیریت دانش در بانک های ایرانی شناسایی کنیم.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، معادلات ساختاری

دانلود مقاله تمام متن