تاثیر بازی‌پردازی بر رضایت و درگیری مشتریان در شرکت بازرگانی سام آسیا

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

میثم مرادخانی* (الف)، معصومه غمخواری (ب)

چکیده

بازی‌پردازی یکی از جدیدترین روش‌های بازاریابی مبتنی بر فناوری می‌باشد که رشد قابل توجهی در حوزه تجارت الکترونیک داشته است. این پژوهش با هدف سنجش تأثیر بازی‌پردازی بر رضایتمندی و درگیری مشتریان صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که در شرکت بازرگانی سام آسیا صورت گرفته است. همچنین از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد. این پرسشنامه با سه روش روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا اعتبارسنجی گردید. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید که برای همه ابعاد بزرگتر از ۷/۰ بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت بازرگانی سام آسیا است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم ۴۰۰ نفر برآورد گردید. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده استفاده گردید. از مشتریان قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داده است بازی‌پردازی به صورت مستقیم بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. همچنین بازی‌پردازی از طریق افزایش انگیزه بیرونی نیز موجب افزایش رضایت مشتریان می‌شود. براین اساس به شرکت بازرگانی سام آسیا توصیه می‌شود با استفاده از سازوکارهای بازی‌پردازی در ارائه خدمات خود موجب افزایش رضایت و به تبع آن بهبود عملکرد مالی شرکت را فراهم آورند.

 

واژگان کلیدی: بازی‌پردازی، انگیزه‌های درونی، رضایت مشتریان

دانلود مقاله تمام متن