عوامل موثر بر بکارگیری بازاریابی پیامکی بر اساس مدل پذیرش فناوری

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۶، پائیز ۱۳۹۸

هاجر رمضانپور* (الف) رومینا لتویی (ب)

چکیده

در مورد اهمیت بازاریابی پیامکی و گرایش به استفاده از این شیوه بازاریابی در صنعت تردیدهایی وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری بازاریابی پیامکی بر اساس مدل پذیرش فناوری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران عامل، مدیران اجرایی و مدیران واحد بازاریابی شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌باشد که از این میان نمونه‌ای به حجم ۲۳۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به شکل تصادفی انتخاب شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل چهار بعد و ۲۰ سوال بدست آمدند. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش روایی صوری-محتوایی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با ۸۹۲/۰ بدست آمد که نشان می‌دهد پرسشنامه‌ از پایایی مناسبی برخوردار می‌باشد. آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان داد که داده‌های بدست آمده از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. برای بررسی فرضیات پژوهش از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که سودمندی ادراک شده تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نگرش نسبت به بازاریابی پیامکی دارد؛ سهولت ادراک شده تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نگرش نسبت به بازاریابی پیامکی دارد؛ و نگرش نسبت به بازاریابی پیامکی نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر پذیرش بازاریابی پیامکی دارد.

واژگان کلیدی: سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده، نگرش، بازاریابی پیامکی

دانلود مقاله تمام متن