شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر فناوری بیمه (اینشورتک) در شرکت بیمه ایران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

مریم حیدری * (الف)، سعید مظفری (ب)

چکیده

پس از گسترش استارتاپ‌ها در ایران، فین‌تک‌ها نیز با فاصله اندکی ظهور کردند و به سرعت در حال پیشرفت و گسترش هستند. فین‌تک‌ها دارای انواع مختلفی هستند که یکی از مهم‌ترین آنها اینشورتک‌ است. اینشورتک در تلاش است تا فناوری را وارد حوزه بیمه کند و صنعت بیمه را با استارتاپ پیوند بزند. این مقاله با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در فناوری بیمه (اینشورتک) در شرکت بیمه ایران انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با رویکردی پیمایشی-مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران شرکت بیمه ایران هستند. ملاک انتخاب نمونه سابقه‌کاری و تحصیلات است. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با روش گلوله‌برفی در نهایت هفده خبره در این مطالعه مشارکت کرده‌اند. برای رتبه‌بندی عوامل موثر در فناوری بیمه (اینشورتک) از روش سوارا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد شاخص‌های تدوین چشم‌انداز دیجیتال، سواد دیجیتالی، چابکی ذهنی، شاخص سازگاری سریع و یادگیری سریع عمده‌ترین عوامل فناوری بیمه (اینشورتک) می‌باشند. براساس نتایج این پژوهش به مدیران شرکت بیمه ایران پیشنهاد می‌شود برای موفقیت در زمینه فناوری بیمه بهتر است استراتژی، فرهنگ، نوآوری و مهارت‌‌های کارکنان را به‌عنوان حلقه‌‌هایی در کنار فناوری در نظر بگیرند که برای هدایت شرکت بیمه در مسیر دیجیتالی شدن، بسیار کارآمد است.

ظهور فناوری مالی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و وجود فناوری‌‌‌های پیشرفته دیگر به مرور در حال متحول کردن صنعت بیمه هستند. فناوری‌‌‌های بیمه و استارتاپ‌‌‌های این حوزه از طریق نوآوری‌هایی مانند بیمه‌‌ بی‌خطر، خرید آنی و بی‌واسطه به بازتعریف تجربه‌‌ مشتری ادامه می‌دهند. فناوری بیمه به استفاده از نوآوری‌هایی گفته می‌شود که برای افزایش صرفه‌جویی و بهره‌وری از مدل فعلی صنعت بیمه طراحی شده‌اند. فناوری بیمه یا اینشورتک ترکیبی از واژه‌های «بیمه» و «فناوری» الهام گرفته شده از اصطلاح فناوری مالی است. فناوری بیمه، شاخه‌ای از فناوری مالی (فین تک) است که به بیمه اختصاص داشته و به مدل‌های کسب و کار نوآورانه و فناوری‌های نوظهور مختلفی مربوط می‌شود که قابلیت متحول ساختن صنعت بیمه را دارند

واژگان کلیدی: فینتک، فناوری مالی، فناوری بیمه، اینشورتک، تحول دیجیتال

دانلود مقاله تمام متن