بررسی راه حل های مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد بازاریابی پایدار

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

نادر منصوری لگورج * (الف)، موسی منصوری سمایی (ب)

چکیده

استفاده از مدیریت دانش مشتری در بازاریابی پایدار یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد می‌کند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی راه‌حل‌های مربوط به استفاده از مدیریت دانش (KM) در بازاریابی پایدار جهت غلبه بر عوامل آن صورت گرفته است. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که در شرکت نیرومحرکه تهران انجام شده است. مهمترین عوامل لکارگیری مدیریت دانش در بازاریابی پایدار با تکنیک AHP فازی اولویت‌بندی شده است. از سوی دیگر مهمترین راهکارهای غلبه بر عوامل بارگیری مدیریت دانش در بازاریابی پایدار با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی تعیین اولویت شده است.

تعیین اولویت عوامل بکارگیری مدیریت دانش مشتری با تکنیک FAHP نشان داده است عوامل استراتژیک از بیشترین اولویت برخوردار هستند. عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل نهادی و در نهایت عوامل فردی در اولویت‌های بعدی قرار دارند. اولویت‌بندی راهکارهای مدیریت دانش در بازاریابی پایدار با تکنیک تاپسیس فازی نشان داده است ایجاد ائتلاف های استراتژیک جهت تاثیرگذاری مثبت روی عملکرد بازاریابی پایدار در اولویت نخست قرار دارد. تقویت تشابهات گروهی در بین اعضا بازاریابی پایدار و رهبری مثبت به سمت استفاده از مدیریت دانش در بازاریابی پایدار در اولویت‌های بعدی قرار دارند..

واژگان کلیدی: مدیریت دانش مشتری ، بازاریابی پایدار، عملکرد بازاریابی، رویکرد فازی

دانلود مقاله تمام متن