تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بازاریابی پایدار در شرکت لبنیات میهن

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

دکتر علیرضا نوریان* (الف)، دکتر محمدرضا شهرستانی (ب) لیلا عجم‌زاده (ج)

چکیده

این مطالعه با هدف طراحی مدل ترکیبی زنجیره تامین جهت بازاریابی پایدار صورت گرفته است. این پژوهش در شرکت لبنیات میهن-فارس انجام شده است و جامعه آماری را خبرگان شرکت تشکیل داده‌اند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. پس از شناسائی معیارهای اصلی و گردآوری داده‌ها، از تکنیک مقایسه زوجی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی جهت تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. براساس وزن شاخص‌های عملکردی به رتبه‌بندی تکنیک‌های زنجیره تامین پرداخته شده است. در نهایت نیز الگوی روابط علی و تاثیر و تاثرات میان شاخص‌ها با تکنیک PLS بررسی شده است.

نتایج نشان داده است عملکرد عملیاتی توزیع فراورده‌های لبنی با از بیشترین اولویت برخوردار است. عملکرد اقتصادی توزیع فراورده‌های لبنی در اولویت دوم است. عملکرد محیطی در اولویت سوم است و در نهایت عوامل مزیت نسبی بازاریابی پایدار فراورده‌های لبنی قرار دارند. براساس محاسبات ویکور، چابک بودن در بازاریابی پایدار فراورده‌های لبنی و انعطاف پذیری در بازاریابی پایدار فراورده‌های لبنی در رده اول و دوم قرار دارند. یافته‌های حاصل از رویکرد حداقل مجذورات جزئی نشان داده است ناب بودن، چابک بودن، انعطاف پذیری و پایداری در زنجیره تامین در عملکرد بازاریابی پایدار نقش بسزایی دارند.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی پایدار، زنجیره تامین، ناب بودن، سبز بودن، چابک بودن، انعطاف پذیری، پایداری

 

دانلود مقاله تمام متن