مدل سازی استفاده متداوم از بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی : بانک مسکن)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

مهدی رحمانی *

چکیده

شدت رقابت در بازارهای مالی و درک اهمیت حفظ مشتریان سازمان ها را برای ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت نوآورانه با مشتریان وابسته است. بر اساس نظر محققان، یکی از بهترین رویکردهایی که شرکتها و بخش های خدمات مالی بدین هدف اتخاذ می کنند، بانکداری الکترونیکی و مزایای آن است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت خدمات، سیستم و اطلاعات بر تایید، تایید بر رضایت مندی و رضایت مندی بر استفاده متداوم بر بانکداری الکترونیکی بررسی شده است.

این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی انجام شد. بدین منظور مشتریان بانک مسکن در شهر تهران به عنوان جامعه آماری می‌باشد که تعداد مشتریان بانک مسکن در شهر تهران برابر با ۳۸۴ نفر می‌باشد و با استفاده از پرسشنامه برای گردآوری دیدگاه‌های مشتریان استفاده شد. پایایی همه متغیر در دامنه قابل‌ قبول قرار دارند. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS-Graph استفاده شد.. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان تعیین کننده قوی در جهت تایید و رضایت مندی مشتریان و در نهایت منجر به استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی میشود.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تایید، رضایت مندی، استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی، بانک مسکن، حداقل مربعات جزیی

 

دانلود مقاله تمام متن