ارائه مدل هوشمند کسب و کار در شرکت های تجاری کوچک (شرکت فاتح صنعت کیمیا)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

اسماء ابراهیم پور* (الف) سید جواد ایرانبان (ب) حسن احمدی ترشیزی (ج)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل مناسب برای هوش تجاری کسب‌وکار با به‌کارگیری دسته‌بندی و تحلیل وضعیت کسب‌وکار است. شرکت فاتح صنعت کیمیا به‌عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته‌شده است. ۱۵ شاخص ورودی در نظر گرفته شد. مدیریت و رهبری، لجستیک خروجی ها، طراحی و مهندسی، انبارداری، تولید، فروش، تحقیقات بازار، لجستیک ورودی ها، منابع انسانی، منابع مالی، سیستم اطلاعات و فنّاوری، تعامل با سایر ذینفعان، کنترل کیفیت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و ارزیابی، پایش و بهبود. همچنین به‌منظور بررسی مدل کسب‌وکار، ارزیابی افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۹۳ مدل هوش تجاری در این شرکت اجرا شده است که نشان داده شد. در این سال ها افزایش سهم بازار با پیش‌بینی های کارشناسان یکسان بوده است. همچنین بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌های شرکت در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵، به‌صورت ماهیانه، نشان داده شد الگوریتم Random tree(k=1, seed=1) با دقت ۶۶/۶۶ % بالاترین پیش‌بینی دسته‌بندی را در مدل کسب‌وکار داشته است.

در عصر انفجار اطلاعات، نحوه درست به‌کارگیری و گزارش سازی از داده برای هرگونه تصمیم‌گیری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با شدت یافتن رقابت و درنتیجه فشار بر شرکت‌ها و سازمان‌ها، موضوع معنا بخشیدن به داده‌های سازمانی و تسهیل فرآیند تصمیم سازی، مرکز توجه کارشناسان فناوری اطلاعات و صاحبان کسب‌وکار قرارگرفته است. کاربرد هوش تجاری در کشورهای توسعه‌یافته بیش از یک دهه قدمت دارد و روزبه‌روز در حال افزایش است به‌طوری‌که به‌عنوان بالاترین اولویت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها رتبه‌بندی شده است. در کشور ما نیز پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند تصمیم‌گیری در چند سال اخیر مطرح و تا حدودی رایج شده است

واژگان کلیدی: هوش کسب‌وکار، وضعیت کسب‌وکار، داده‌کاوی

دانلود مقاله تمام متن