دسته: فصلنامه بازاریابی بهار 95

فصلنامه بهار 1395

فصلنامه  بازاریابی بهار ۹۵

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir