دسته: فصلنامه بازاریابی تابستان 95

فصلنامه تابستان 1395

فصلنامه  بازاریابی تابستان ۹۵

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir