دسته: شماره 14 (بهار 1398)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره 5، شماره 14، بهار 1398

ارزیابی تاثیر تبلیغات هراس انگیز و شگفت انگیز بر خرید تصادفی آنلاین با نقش تعدیل گر عوامل محیطی و فردی

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.به فصلنامه پارس مدبر مراجعه نمایید.

تأثیر منابع اطلاعاتی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی مشتری بر رفتار مالی با رویکرد شکوفایی کسب و کار

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.فایل کامل مقاله در فصلنامه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir