بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۴، بهار ۹۸

محمود محمدیان* (الف) مهدی بشیرپور (ب)

چکیده

با توجه به این برند شرکت یکی از مهم‌ترین دارایی‌های آن محسوب می‌شود در این تحقیق تلاش کرده‌ایم که مؤلفه‌های هرکدام از اجزای مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر را شناسایی کنیم و این مؤلفه‌ها را رتبه‌بندی کنیم، بامطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق ۱۱ مؤلفه مشخص شدند که در قالب ۴ بعد وفاداری به برند، تداعی برند، آگاهی برند و کیفیت ادراک‌شده از برند قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نمونه‌ای به حجم ۴۳۴ نفر موردمطالعه قرار گرفت و با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی تأثیر ۹ مؤلفه بر ابعاد ارزش ویژه برند مورد تائید قرار گرفت  این مؤلفه‌ها شامل اعتماد به برند، رضایت از برند ، تبلیغات برند ، یادآوری برند ،تداعی محصولات برند، خدمات برند، قیمت برند، بهره‌وری برند و نوآوری برمد برند بودند، مؤلفه‌ها بر اساس نتایج تحلیل آماری رتبه‌بندی شده و برای هرکدام راهبردهای بهبود ارائه گشت که این نتایج در قسمت نتیجه‌گیری تحقیق به‌طور کامل گزارش‌شده است.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، مدل آکر، ارزش برند، ابعاد ارزش ویژه برند

دانلود مقاله تمام متن