بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره ۴

شماره ۱۳، زمستان ۹۷

علیرضا رضوانی چمن‌زمین * (الف) مهدی پورحبیب (ب)

چکیده

بازار یابی رابطه مند به عنوان روشی برای سازمانهاست تا ارتباطات بلند مدت سودمند و با ارزش با مشتریان را گسترش دهند. در این تحقیق در صددیم به بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتریان پرداخته شده است زیرا تمرکز بر وفاداری مشتریان سودهای بسیاری دارد. از جمله آنکه شرکت می‌تواند درآمد بیشتری را کسب کند و یا مشتریانی که با محصول آشنا هستند رضایت خود را به دیگر دوستان منتقل کنند و همچنین مصرف کننده را قادر میسازد تا خرید خود را از طریق کانالهای دیگری نظیر اینترنت انجام دهد و این امر باعث کاهش هزینه ها و افزایش مصرف محصولات خواهد شد. در تحقیق حاضر برآنیم تا به سوال آیا بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتری در بانک پارسیان شعب جنوب غرب استان تهران اثر دارد؟ پاسخ دهیم . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در شعب جنوب غرب استان تهران می باشد که تعدادشان ۵۰۰ نفر می باشد، و به کمک فرمول کوکران نمونه ای به تعداد ۲۷۰ نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss انجام گردید و چنین نتیجه گردید که: بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتری در بانک پارسیان شعب جنوب غرب استان تهران تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمت، کیفیت رابطه، رضایت مشتری

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن