تعیین ارتباط نگرش به تبلیغات صحه‌گذار و ارزش ویژه برند با توصیه خرید به دیگران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

شهاب بهرامی * (الف)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ تعیین ارتباط نگرش به تبلیغات صحه‌گذار و ارزش ویژه برند با توصیه خرید به دیگران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مصرف‌کنندگان رکسونا در سطح شهر مشهد تشکیل می‌دادند که از بین آنها ۳۸۵ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه نگرش به تبلیغات لیو (۲۰۰۲)، ارزش ویژۀ برند یو و دنتو  (2001) و پرسش‌نامۀ توصیه خرید ایسمیل و اسپینیلی ‌(۲۰۱۲) استفاده شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (۹۰/۰، ۷۹/۰، ۸۰/۰) به دست آمد. داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به تبلیغات با ارزش ویژه برند و توصیه خرید ارتباطی مستقیم و معناداری وجود دارد. هم‌چنین ارزش ویژه برند ارتباط مثبت و مستقیم بر توصیه خرید دارد. با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند و توصیه خرید، سازمان‌های تجاری می‌توانند از استراتژی صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور استفاده کنند و از این طریق با انتقال بهتر مفاهیم موجود در پیام‌های تبلیغاتی، در جذب مشتریان موفق‌تر عمل کنند.

 

واژگان کلیدی: نگرش به تبلیغات، صحهگذار، ارزش ویژه برند، توصیه خرید

 
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید