اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

پروانه قلی پور* (الف)، محمد مهدی مظفری (ب)

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی‌های جهان از آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی‌های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط‌زیست منجر به توجه مصرف‌کنندگان مسائل زیست‌محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند و رضایت‌مندی آن‌ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان‌ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن‌ها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آن‌ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف‌کنندگان آغاز می‌شود. تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول ۳۰ نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه‌ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم ۲۵۰ نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه‌ها طی پرسشنامه‌ای با روش D-ANP اولویت ‌بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف‌کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.

واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، تصمیم خرید سبز مصرف کننده ها، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده از نگرانی زیست محیطی، مقررات زیست محیطی

 
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید