فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

درباره ما

فصلنامه پارس مدیر

فصلنامه پارس مدیر ناشر اختصاصی مقاله های مدیریت بازاریابی

به موجب ماده سیزده قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار فصلنامه بازاریابی پارس مدیر در زمینه صنعت تبلیغات و بازاریابی (اختصاصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه به نام آقای آرش حبیبی در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۴۸۵۴ صادر گردید. اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به http://www.e-rasaneh.ir و یا ارسال شماره ثبت به پیامک ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ قابل راستی آزمایی است. تاریخ مجوز اولیه ۴/۳/۱۳۹۴ می‌باشد. فصلنامه بازاریابی پارس مدیر با شماره شاپای ۲۶۴۵-۵۱۳۷ در کتابخانه ملی کشور ثبت شده است.

مشاهده پروانه انتشار فصلنامه

شماره شاپا (ISSN) کتابخانه ملی کشور : ۲۶۴۵ خط تیره ۵۱۳۷

فلسفه وجودی و چشم انداز فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

هدف زیربنایی و فسلفه وجودی فصلنامه بازاریابی بر مبنای نشر دانش دسته اول در حوزه مدیریت بازاریابی مبتنی بر روش پژوهش علمی است. فصلنامه بازاریابی پارس مدیر قصد دارد تا با اشاعه فرهنگ دانش پژوهی و ارائه مقالات بازاریابی جدید که با رویکرد صحیح علمی نگارش شده است، گامی استوار و ماندگار در عرصه مدیریت بازاریابی در کشور بردارد. چشم انداز فصلنامه بازاریابی پارس مدیر آن است که در پایان ۵ ساله نخست فعالیت یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۰ یک زیرساخت قوی، وزین و علمی در عرصه مدیریت بازاریابی کشور فراهم آورد.

در این راستا تاکنون اقدامات عملی زیادی صورت گرفته است. این فصلنامه از زمستان ۱۳۹۴ تاکنون بصورت منظم در پایان هر فصل منتشر شده است. همچنین کادری جوان، پویا و دانش‌آموخته در دوره دکتری مدیریت بازاریابی گردهم آورده شده است و همچنان درب‌های این فصلنامه بسوی هر پژوهشگر دلسوز و توانمند بازاریابی باز است. این فصلنامه خیلی زود در پرتال‌های رسمی حوزه مدیریت نمایه گردیده است. همچنین برخی از مقالات بازاریابی با موضوع جدید برای نخستین بار از این فصلنامه معرفی شده است که با استقبال زیادی مواجه بوده است.

هیات تحریریه فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: آرش حبیبی

سردبیر: دکتر حسین معینی (مدیریت بازاریابی)

هیات تحریریه: دکتر مریم عبدلی (مدیریت بازاریابی)، دکتر گلچین شفیعیان (مدیریت بازاریابی)، دکتر نیلوفر شافعیان (مدیریت بازاریابی)، دکتر پریا مشایخی (مدیریت بازاریابی)، دکتر مریم احمدی‌فرد (مدیریت دولتی)، دکتر مرتضی مرادی (مدیریت مالی)، دکتر مهسا رفیعی (آمار)

مدیر اجرایی: دکتر محبوبه حبیبی

مدیر فناوری اطلاعات: مریم سلاطی