شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از ۵ نیروی رقابتی پورتر

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴

دکتر ناصر حمیدی (الف)، سیماقجربیگی* (ب)

چکیده

بیمه عمر به عنوان یکی از شاخص‌های شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی درجه اهمیت بالایی دارند. لذا در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری در این حوزه در شرکت‌های بیمه توسعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی می‌باشد. برای انجام آن از مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته براساس ۵ نیرو تدوین گردیده و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر را مشتریان و کارشناسان شرکت‌های بیمه توسعه تشکیل داده اند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۲۲ مشتری و ۱۸۱ کارشناس تعیین گردید. با استفاده از نرم افزار PLS رابطه میان متغیرها و معنادار بودن فرضیه‌ها بررسی شد و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان همبستگی و تاثیر گذاری متغیرها بر شاخص جذب مشتری استفاده شد. همچنین برای رتبه بندی میزان اهمیت متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه این شد که ۵ نیروی رقابتی پورتر بر جذب مشتریان تاثیر گذار بوده و از نظر مشتریان ؛ ورود شرکت‌های جدید بیشترین اهمیت را در بین مولفه‌ها داشته و از نظر کارشناسان ؛ شرایط متفاوت شرکت‌های جدید بیشترین اهمیت را داشته اند و در ادامه پیشنهادهایی ارائه گردید.

واژگان کلیدی: جذب مشتری، مدل پورتر، بیمه، بیمه عمر، شرکت بیمه توسعه
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید