رابطه بسته‌بندی محصول با وفاداری مشتریان محصولات مصرفی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

مونا رهنما* (الف)، رضا شافعی (ب)

چکیده

هدف انجام این تحقیق بررسی تاثیر بسته‌بندی محصول بر وفاداری مشتریان است. این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. براساس نحوه گردآوری داده‌ها نیز در این پژوهش هم از روش‌های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده پیشین از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شده است و برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از ابزار پرسشنامه و مطالعه میدانی استفاده می‌شود. بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بسته‌بندی محصول ۰/۸۱۱ و برای پرسشنامه وفاداری مشتریان ۰/۷۵۳ به دست آمد.
فرضیه اصلی تحقیق در قالب یک مدل ساختاری ارائه گردیده است. براین اساس متغیرهای پنهان بسته‌بندی ایمن، مطمئن، معرفی محصول، ایجاد تصویر ذهنی، قابلیت استفاده مجدد و ایجاد تمایز به عنوان متغیرهای قابل مشاهده و سازه وفاداری مشتریان به عنوان یک متغیر پنهان در نظر گرفته شده است. روابط بین بسته‌بندی محصول و وفاداری مشتریان در مدل نهائی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بارهای عاملی مشاهده شده بین بسته‌بندی و وفاداری مشتریان برابر ۰/۸۷ بدست آمده است. این مقدار حاکی از همبستگی بالا بین دو متغیر است. برای بررسی معناداری همبستگی مشاهده شده آماره t نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. براساس آماره t محاسبه شده همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین عناصر بسته‌بندی محصول بر افزایش وفاداری مشتریان تاثیردارد.

واژگان کلیدی: بسته‌بندی محصول، وفاداری، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری

 
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید