بررسی مقایسه ای شرکت‌های کوچک و بزرگ : از نقطه نظر نهادینه سازی اخلاق، کیفیت زندگی کاری و پیامدهای مرتبط با شغل مدیران بازاریابی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

 دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴

دکتر نادره السادات نجفی زاده (الف)، حجت رضایی ارجمند* (ب)

چکیده

شرکت‌های کوچک با شرکت‌های بزرگ در رقابت هستند. بنگاه ها ی کوچک یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و قابلیتهای چشمگیراین بنگاه ها درافزایش تولید ناخالص داخلی واقعی ، تولید ثروت، اشتغال زایی (با ایجاد مشاغل جدید) ، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه ای را برای آنان در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورمان ایجاد کرده است شرکت‌های کوچک با قابلیت انعطاف بالا و واکنش سریع به متغیرهای محیطی و توانایی بالا در همسویی با نیازهای بازار، روز به روز سهم بیشتری از دست رقبای غول پیکر خود ( شرکت‌های بزرگ) می‌ربایند. این حقیقت بازار کسب و کار در قرن پیش روی ماست. در این پژوهش، مطالعه مقایسه ای بین شرکت‌های کوچک و بزرگ تجاری بر اساس سه مولفه اصلی؛ نهادینه سازی اخلاقی کیفیت زندگی کاری پیامدهای مرتبط با شغل مدیران بازاریابی می باشد که در واقع هدف،کشف میزان بکارگیری هریک از سه مولفه در شرکت‌های کوچک و بزرگ می باشد. بدین منظور ۷ فرضیه تدوین شده است. در همین راستا،بعد ازمعرفی چارچوب کلی تحقیق،ابتدا با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی،داده ها از دوطریق کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردیدند.برای جمع آوری میدانی داده ها پرسشنامه ای شامل ۳۱ سؤال طراحی و در جامعه آماری تحقیق توزیع گردید.این جامعه دربرگیرنده مدیران بازاریابی شرکت‌های کوچک و بزرگ می باشد.در ادامه پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فن آماری بر طبق روش آزمون tبا دو نمونه مستقل در محیط نرم افزار spss تجزیه وتحلیل گردید که بجز فرضیه های ۳-۲ و۴ همه ی فرضیه ها تأیید شدند و پس از تحلیل نتایج ، پیشنهاداتی در خصوص نتایج تحقیق،ارائه شده است.

واژگان کلیدی: نهادینه سازی اخلاق ، کیفیت زندگی کاری، روح رفاقت و همکاری، تعهد سازمانی ، شرکت‌های کوچک

دانلود مقاله تمام متن
 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید