بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در بازاریابی هوشمند

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴T شماره ۱۲، پاییز ۹۷

طیبه حسین پورکوویی* (الف) دکتر محمد محبی (ب)

چکیده

هوشمندی رقابتی عبارت است از نظارت هدفمند بر محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان. اینترنت اشیا و قابلیت‌هایی که در اختیار مدیران قرار می‌دهد ابزار کارآمدی برای دستیابی به هوشمندی رقابتی است. براساس مطالعات انجام گرفته سودمندی ادراک‌شده، سهولت استفاده، اعتماد، پذیرش اجتماعی، لذت استفاده و قابلیت کنترل به عنوان متغیرهای موثر بر بکارگیری اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند شناسایی شده‌اند. پرسشنامه‌ای طیف لیکرت پنج درجه جهت گردآوری داده‌ها طراحی گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است. برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه ۸۳۷/۰ محاسبه گردید. بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در سازمان منطقه آزاد قشم می‌باشند. از نمونه‌ای به حجم ۲۰۰ نفر استفاده شده است. برای تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل‌یابی معادلات نرم‌افزارهای آماری SPSS 18 و LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داده است تاثیر سودمندی ادراک‌شده بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیا ۵۴/۰ و تاثیر سهولت استفاده ۳۶/۰ ، تاثیر اعتماد ۳۱/۰ تاثیر پذیرش اجتماعی ۴۳/۰ تاثیر لذت استفاده ۵۳/۰ و تاثیر قابلیت کنترل ۳۴/۰ بدست آمده است. آماره t نیز همواره از مقدار بحرانی ۹۶/۱ بزرگتر بوده لذا تمامی متغیرهای شناسایی شده بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء تاثیر دارند.

 

واژگان کلیدی: پذیرش فناوری، اینترنت اشیاء، هوشمندی رقابتی

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن