تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

زهرا شعبانی* (الف) دکتر حمیدرضا سعیدنیا (ب) دکتر منصور صمدی (ج)

چکیده

قیمت به عنوان جزء لاینفک محصولات نقش اساسی در ایجاد تصویر ذهنی از محصول دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های بزرگ شهرتهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ارزش‌گزاری پاسخ پرسش‌های تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر تهران است. داده‌های گردآوری شده با تکنیک حداقل مجذورات جزئی (PLS) تحلیل شده است.

نتایج این تحقیق نشان داده سطح قیمت‌ها تأثیر مستقیم و مثبتی روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های بزرگ شهر تهران دارد. بعلاوه قابل درک بودن و قابل پردازش بودن قیمت محصول تأثیر مستقیم و مثبت بر قصد خرید مشتریان دارد. در نهایت دقت در ارزیابی قیمت تأثیر مستقیم و مثبتی روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های بزرگ شهر تهران دارد. اما ارزش پول تاثیر مستقیمی بر قصد خرید مشتریان ندارد.

واژگان کلیدی: تصویر ذهنی قیمت، دقت ارزیابی، قابلیت ادراک، سطح قیمت، قابلیت پردازش، ارزش پول، قصد خرید

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن