تحلیل متغیرهای موجد مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

ناهید درفشی (الف)، علی عطاران* (ب)

چکیده

صنعت بیمه یکی از صنایع بشدت رقابتی کشور است که نیاز به تحلیل عوامل موثر بر مزیت رقابتی در این صنعت را الزامی کرده است. این مطالعه با هدف تحلیل متغیرهای موجد مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه صورت گرفته است. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که در دسته تحقیقات مشاهده‌ای و مقطعی دسته‌بندی می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان صنعت بیمه می‌باشند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه‌های زوجی است. برای تحلیل عوامل زیربنایی کسب مزیت رقابتی از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شده است.

نتیجه حاصل از تحقیق نشان داده است کیفیت خدمات مهمترین عامل در کسب مزیت رقابتی در صنعت بیمه کشور است. پاسخگویی به نیازها، شکایات و درخواست‌های مشتریان در درجه دوم اهمیت قرار دارد. معیار کارایی با دیگر عامل زیربنایی کسب مزیت رقابتی پایدار در حوزه بیمه است. سرانجام نوآوری در صنعت بیمه باید در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد تا از مزایای تمایز در این صنعت برخوردار شوند. محاسبات فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد خدمات ارائه شده باید نسبت به رقبا متمایز باشد. تامین نیاز مشتریان از اولویت بالایی برخوردار می‌باشد. صرفه‌جویی در زمان؛، قابل اطمینان یودن و عوامل ملموسی مانند نحوه برخورد نیروی انسانی نیز از دیگر عوامل مهم کسب مزیت رقابتی در صنعت بیمه هستند.

واژگان کلیدی: کارایی، کیفیت خدمات، نوآوری بیمه، پاسخگویی، مزیت رقابتی، صنعت بیمه

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن