تاثیر متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی به استفاده مداوم از بانکداری الکترونیکی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۹۷

مهدی رحمانی *

چکیده

در سال‌های اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات، باعث تحول صنعت بانک‌داری در حوزه بانک‌داری الکترونیک شده است. خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بی‌سیم و ارایه بانک‌داری موبایل، انعطاف‌پذیری زمانی و مکانی در استفاده از خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی به استفاده متداوم از بانک‌داری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان بانک مسکن  می‌باشد. این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی انجام شده است و جامعه آماری، مشتریان بانک مسکن در شهر تهران است که برابر با ۳۸۴ نفر می‌باشد. جهت آزمون فرضیات از تحلیل همبستگی و حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج حاصل موید آن است که متغیرهای موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر موثری بر تایید داشته و متغیر ریسک ادراک شده نیز به عنوان متغیر میانجی رضایت‌مندی و استفاده متداوم بوده که با کاهش ریسک ادراکی، رضایت‌مندی مشتریان افزایش و استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی نیز افزایش می‌یابد.

واژگان کلیدی: سیستم اطلاعاتی، بانکداری الکترونیکی، مشتری‌محوری، حداقل مربعات جزیی

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن