ارائه الگوی عوامل حیاتی موفقیت بازاریابی درون‌گرا در بازاریابی الکترونیک

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۸

ستار حبیبی * (الف) عبدالحمید ابراهیمی (ب)

چکیده

بازاریابی درون‌گرا نوعی بازاریابی غیرمستقیم است که به‌جای تمرکز بر تبلیغات بر محتوا تمرکز دارد. برخلاف بازاریابی برونگرا که بر فروش مستقیم تمرکز دارد بازاریابی درون‌گرا تمرکز اصلی خود را بر رفع سؤالات و دغدغه‌های ذهنی مخاطب قرار می‌دهد. روش‌های بازاریابی سنتی بر پایه جلب‌توجه مخاطبان کار می‌کند، و هرروز توجه مخاطبان کمتر می‌شود درنتیجه تأثیر این شیوه‌های بازاریابی هم کمتر می‌شود. این مقاله با هدف ارائه الگوی عوامل حیاتی موفقیت بازاریابی درون‌گرا پرداخته شده است. از آنجا که شناخت عوامل موفقیت بازاریابی درون‌گرا موضوعی است که سابقه تحقیق چندانی در کشور ندارد، در این مقاله کوشش شده است تا به شناسایی عناصر زیربنایی بازاریابی درون‌گرا پرداخته شود. با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان، مجموعه‌ای از این عناصر شناسایی شدند. این عوامل با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تفسیری-ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی شاخص‌ها به دست آمده است. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می‌کند می‌تواند به آنها در برنامه‌ریزی راهبردی برای آمادگی برای بکارگیری از بازاریابی درون‌گرا کمک کند. براساس نتایج این پژوهش بازاریابان به‌جای تمرکز بر تعداد محتواها باید بر کیفیت محتوا تمرکز کنند، محتوایی که به مخاطبان آموزش می‌دهد و قدرت و نفوذ برند شرکت را بهبود می‌بخشد. اگر تنها محتوای باکیفیت به اشتراک گذاشته خواهد شد و موجب دسترسی شرکت به مخاطبان بیشتر،افزایش اعتماد مخاطبان خواهد شد. با محتوای نادرست مخاطبان شرکت از دست می‌روند و اعتبار شرکت آسیب می‌بیند.

واژگان کلیدی: بازاریابی درون‌گرا، تجارت الکترونیک، بازاریابی محتوایی، مدل ساختاری-تفسیری

دانلود مقاله تمام متن