بررسی تاثیر شخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن (اعتماد، وابستگی، تعهد)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴

دکتر پیمان غفاری آشتیانی (الف)، سعید میر* (ب)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیرشخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن یعنی اعتماد، وابستگی و تعهد با روش علی انجام گردید. پس از ارائه چارچوب کلی تحقیق ۳ فرضیه بر اساس پیامدهای شخصیت برند تدوین و برای آزمون فرضیات ارائه شده پرسشنامه ای شامل ۳۷ سوال طراحی و در جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده مصرف کنندگان برند پرمون می باشد توزیع گردید. داده‌های جمع آوری شده با بهره گیری از فن آماری معادلات ساختاری در محیط نرم افزار LISREL تجزیه وتحلیل گردیدند و هر سه فرضیه تحقیق تأیید شدند و پس از تحلیل نتایج، پیشنهاداتی در خصوص نتایج تحقیق، ارائه شده است.

واژگان کلیدی: شخصیت برند، اعتماد، وابستگی، تعهد، شرکت پرمون

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید