روش ارسال مقاله بازاریابی

روش ارسال مقاله

برای آشنایی با روش ارسال مقاله موارد زیر را به دقت ملاحظه کنید:

اصول اخلاقی نشر مقاله و شرایط پذیرش مقاله را به دقت مطالعه کنید.

برای ارسال مقاله طبق فرمت فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، تملیت زیر را دانلود کنید. براساس اصول ارائه شده در این تمپلیت مقاله خود را تنظیم کنید و بعد از تکمیل مقاله را به آدرس الکترونیک Parsmodir@gmail.com ارسال کنید.

| دریافت تمپلیت نگارش مقاله

شرایط انصراف از مقاله

در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله و با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر و به امضای نویسنده مسئول قابل اجرا می باشد. جهت دریافت فرم از لینک زیر استفاده کنید.

| فرم انصراف از نشر مقاله

آگاهی از نتیجه داوری ارسال مقاله

نتایج داوری مقاله‌های ارسالی به فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر بین یک تا دو هفته پس از ارسال مقاله، از طریق ایمیل به آگاهی پژوهشگران رسانیده می‌شود. پژوهشگران دقت کنند که مطالعه شرایط پذیرش مقاله از روش ارسال مقاله اهمیت بیشتری دارد.