مطالعه مقایسه ای تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از شرکت شیرین عسل تبریز نسبت به شرکتهای رقیب

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

حمید یاری * (الف)

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه ای تحلیل عوامل موثر بر  رضایتمندی مشتریان از شرکت شیرین عسل تبریز نسبت به شرکتهای رقبا (شونیز،آیدین و آناتا در شهر تبریز) می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق مدل مفهومی با بررسی و مطالعات پیشینه تحقیقات گذشته ارائه شده است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی تحقیق عبارتند از: کیفیت محصول، کارایی محصول ، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده و قیمت محصول؛ و متغیر وابسته رضایت مشتری می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته  بوده و داده ها با روشAHP و با نرم افزار۱۱  Expert choiceمورد اولویت بندی و  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و جامعه آماری کلیه مشتریان استفاده کننده از محصولات شرکتهای (شیرین عسل ، شونیز،آیدین و آناتا در شهر تبریز) می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت محصول، کارایی محصول ، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده و قیمت محصول تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتریان دارد. و نتایج تحقیق نشان داد که شرکت شیرین عسل از لحاظ تصویر سازمان تولید کننده و تنوع محصول نسبت به شرکتهای دیگر در اولویت برتر قرار دارد. و شرکت های آناتا، شونیز و آیدین به ترتیب از لحاظ قیمت محصول، کیفیت محصول و کارایی محصول  نسبت به شرکتهای دیگر در اولویت برتر قرار دارد.

 

واژگان کلیدی: کیفیت محصول، کارایی محصول ، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده ، قیمت محصول

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن