رضایتمندی مشتریان

مطالعه مقایسه ای تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از شرکت شیرین عسل تبریز نسبت به شرکتهای رقیب

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

حمید یاری * (الف)

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه ای تحلیل عوامل موثر بر  رضایتمندی مشتریان از شرکت شیرین عسل تبریز نسبت به شرکتهای رقبا (شونیز،آیدین و آناتا در شهر تبریز) می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق مدل مفهومی با بررسی و مطالعات پیشینه تحقیقات گذشته ارائه شده است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی تحقیق عبارتند از: کیفیت محصول، کارایی محصول ، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده و قیمت محصول؛ و متغیر وابسته رضایت مشتری می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته  بوده و داده ها با روشAHP و با نرم افزار۱۱  Expert choiceمورد اولویت بندی و  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و جامعه آماری کلیه مشتریان استفاده کننده از محصولات شرکتهای (شیرین عسل ، شونیز،آیدین و آناتا در شهر تبریز) می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت محصول، کارایی محصول ، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده و قیمت محصول تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتریان دارد. و نتایج تحقیق نشان داد که شرکت شیرین عسل از لحاظ تصویر سازمان تولید کننده و تنوع محصول نسبت به شرکتهای دیگر در اولویت برتر قرار دارد. و شرکت های آناتا، شونیز و آیدین به ترتیب از لحاظ قیمت محصول، کیفیت محصول و کارایی محصول  نسبت به شرکتهای دیگر در اولویت برتر قرار دارد.

 

واژگان کلیدی: کیفیت محصول، کارایی محصول ، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده ، قیمت محصول

| برای دانلود باید عضو شوید

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید