کاربرد تئوری خاکستری در مدیریت بازاریابی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

آرش حبیبی* (الف)

چکیده

بازاریابی و مدیریت بازار همواره با میزانی از عدم اطمینان همراه است. رویکرد صفر و یکی به مدیریت بازاریابی مخاطرات زیادی را همراه دارد. نوع نگاه مدیران بازاریابی به رقبا، مشتریان و پویایی های محیط، خاکستری است و در تصمیمات بازاریابی باید حالت های خوش بینانه و بدبینانه در نظر گرفته شود. از اینرو تئوری خاکستری برای تحلیل های کمی بازاریابی بسیار مناسب است. تکنیک های متعددی با رویکرد خاکستری توسعه یافته است که می‌توان برای محاسبات کمی بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود یکی از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران نحوه استفاده از تکنیک‌های خاکستری است. در این مقاله تئوری خاکستری، سیستم خاکستری و اعداد خاکستری مفهوم سازی خواهد شد. سپس تکنیک های تصمیم گیری خاکستری تشریح خواهد شد و کاربرد آنها در مدیریت بازاریابی تبیین می شود. در پایان پژوهشگران و مدیران بازاریابی قادر خواهند بود با استفاده از تکنیک های مناسب خاکستری تصمیم گیری مناسب تری برای فعالیت های علمی و عملی خود داشته باشند.

واژگان کلیدی: تئوری خاکستری، سیستم خاکستری، محاسبات خاکستری، مدیریت، بازاریابی

دانلود مقاله تمام متن