بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

 دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

رها خدابخش* (الف) فاطمه زهرا موسوی  (ب)

چکیده

بررسی عوامل موثر بر خرید مشتریان یکی از موضوعاتی است که برای هر سازمان فعال در عرصه رقابتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز در فضایی رقابتی فعالیت دارد و بسیار مهم است که رفتار خرید مشتریان این شرکت بررسی شده و مورد مداقه قرار گیرد. این تحقیق نتیجه یک مطالعه کاربردی است که هدف آن بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی بر اعتماد، بدبینی و سود درک شده میباشد.

تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها یک تحقیق پیمایشی مقطعی است و از نظر نوع داده‌ها یک تحقیق کمی محسوب شده و از منظر روابط متغیرها یک تحقیق همبستگی است. در این تحقیق جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. نمونه‌گیری براساس فرمول کوکران انجام شد و ۳۸۴ نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی مدل از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که قصد خرید با نگرش، سودمندی ادراک‌شده و ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری دارد اما این بدبینی مصرف‌کنندگان است که بر قصد خرید تاثیر منفی دارد.

واژگان کلیدی: بدبینی، سودمندی ادرک شده، نگرش، ارزش ویژه برند، قصد خرید

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن