خانه   »  فصلنامه شماره یک  »  بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری

بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری

بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری

بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری با استفاده از ترکیب مدلهای کانو و تحلیل شکاف

نویسنده: مریم پریدار * (الف)
‌‌‌
چکیده
این تحقیق با موضوع بررسی شکاف بین انتظار و ادراک شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱ بر اساس ابعاد مدل کانو و تحلیل شکاف با هدف بررسی رابطه بین انتظار و ادراک شهروندان از خدمات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱، انجام گرفته است. شهرداری به عنوان یکی از سازمانهایی که عملکردها و فعالیت های آن درجهت تأمین منافع عمومی است که نقش بسیار مهمی درسیستم شهری و حفظ و اداره شهر دارد. امروزه پیشرفت طرح ها، حفظ نظم اجتماعی و اجرای سیاست‌ها با تصمیم و همکاری افراد بی‌شماری ارتباط یافته است، بنابراین نگرش شهروندان نسبت به عملکرد سازمانها و از جمله شهرداری، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت طرح های آتی خواهد بود.
این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نوع تحقیق توصیفی پس رویدادی است. هدف این تحقیق تبیین و بررسی شکاف بین انتظار و ادراک شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری است. داده‌های مقطعی این پژوهش بوسیله پرسشنامه و مصاحبه در دی ماه ۸۹ در سطح ناحیه ۲ شهرداری منطقه یک شهر تهران جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شهروندان ناحیه ۲ شهرداری منطقه یک شهر تهران هستند که درزمان انجام پژوهش به درب منازل آنان مراجعه شده است. تعداد نمونه ۴۰۰ می‌باشد و با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده ویژگی‌های مورد نظر از طریق آمار توصیفی و فرضیات از طریق آمار استنباطی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات شهروندان از هر ۳ بعد خدمات اساسی، عملکردی و انگیزشی شهرداری با ادراک آنان از هر ۳ بعد اختلاف معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، مدل کانو، مدل تحلیل شکاف، کیفیت خدمات شهرداری

منبع : فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر، دوره یک، شماره یک، زمستان ۱۳۹۴، صفحات ۷۳-۸۹

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تحلیل شکاف کیفیت خدمات فروشگاه‌های الکترونیک با تکنیک وب کوال (مطالعه موردی: فروشگاه‌های الکترونیک در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع) نویسندگان: دکتر حبیب‌اله دانایی (الف)، مریم سلاطی* (ب) چکیده با توجه به محبوبیت رو به رشد خرید برخط (آنلاین) در ایران و افزایش کاربران اینترنتی، پیش‏بینی می‏گردد ایران در آینده به بازاری بزرگ برای فروش خدمات به صورت ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top