تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری به برند و تصویربرند در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تهران)

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۱، تابستان ۹۷

مهدی کروبی (الف)، بنفشه فراهانی (ب)، شهلا بهاری (ج)، سمیرا محمدی (د)، مرجان بذله (ه) جعفر بهاری*(و)

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات بروفاداری به برند و تصویر برند در صنعت هتلداری درهتل‌های ۵ ستاره شهر تهران، شامل: هتل های لاله و هما در فروردین۱۳۹۴صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های ۵ ستاره شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در بخش اول برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی و در بخش دوم به منظور بررسی مدل ساختاری و معنی داری روابط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتل های ۵ ستاره شهرتهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ابعاد کیفیت خدمات(ملموس بودن، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی) بروفاداری به برند و تصویربرند تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تأثیر وفاداری به برند بر تصویربرند مستقیم و معنادار است.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، وفاداری به برند، تصویر برند، صنعت هتلداری تهران.
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید