تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر بهبود عملکرد کارکنان؛ با در نظر گرفتن نقش واسط متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

جعفربهاری* (الف)، شهلا بهاری (ب)، مرجان بذله (ج)، حمید یاری (د)

چکیده

امروزه بانک‌ها نقشی اساسی و مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌ نمایند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر بهبود عملکرد کارکنان؛ با در نظر گرفتن نقش واسط متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بانک های دولتی شهر تبریز در تابستان۱۳۹۵صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک های دولتی شهر تبریز می باشد. و برای جامعه کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها با روش رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بهبود عملکرد مثبت و معناداراست.

واژگان کلیدی: تعهد مدیریت در کیفیت خدمات، بهبود عملکرد، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تبریز

 

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید