بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

سید قاسم سلیمی زاویه (الف)

چکیده

وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . امروزه حفظ سهم بالایی از بازار رقابتی، مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه همراه با رضایت مندی است که در هر شرایطی به وفاداری از برند پرداخته و با تبلیغات شفاهی مثبت خود ارزش ویژه برند را در ذهن سایر افراد جامعه بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند در برند بستنی میهن در سطح شهر تهران است. این پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی – توصیفی است. داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل معادلات ساختاری تحقیق استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که وفاداری برند اثر مثبت و معناداری بر رضایت برند دارد، وفاداری برند اثر منفی بر تبلیغات شفاهی دارد، رضایت برند اثر مثبت بر تبلیغات شفاهی دارد، تبلیغات شفاهی نیز اثر مثبت و معنی دار بر ارزش ویژه برند دارد.

واژگان کلیدی: وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی، ارزش ویژه برند، مدل معادلات ساختاری

 
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید